Save Me


In the mornings
I was anxious
It's better just to stay in bed
Didn't want to fail myself again
Running through all the options
And the endings
Were rolling out in front of me
But I couldn't choose a thread to begin
And I could not love
Coz I could not love myself
Never good enough, no
That was all I'd tell myself
And I was not well
But I could not help myself
I was giving up on living
In the morning
You were leaving
Travelling south again
And you said you were not unprepared
And all the dead ends
And disappointments
Were fading from your memory
Ready for that lonely life to end
And you gave me love
When I could not love myself
And you made me turn
From the way I saw myself
And you're patient, love
And you help me help myself
And you save me
And you save me
Yeah you save meCaptcha
Liedje Gotye Save Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Save Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gotye Save Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Save Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.