Puzzle With A Piece Missing


Tiny pieces come to me every day
Still I wait
Things are falling into place
But so much time goes to waste

I stretch and shift
These parts won't fit
I can chop and change all I like
Rearranging this won't make it right

All doors are open
All the doors are openCaptcha
Liedje Gotye Puzzle With A Piece Missing is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Puzzle With A Piece Missingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gotye Puzzle With A Piece Missing downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Puzzle With A Piece Missing in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.