Beat the Drum


I still hear the snares in the square
Colours ablaze in the evening
The air was still down the stormy hills
It's good to be young and daring

She was the pride of the summer that year
She was my sweetheart, my lady
We walked to Black Rock and stopped by the Loch
It's good to be young and daring

[Chorus]

Beat the drum, Beat the drum
Like a heartbeat, Lonely and Strong
Beat the Drum

Across the bay I can still hear the strains
The two step loud and blaring
We walked hand and hand to the beat of the band
It's good to be young and daring

I still hear the snares in the square
Colours ablaze in the evening
She was the pride of the summer that year
It's good to be young and daringCaptcha
Liedje Great Big Sea Beat the Drum is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Beat the Drummits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Great Big Sea Beat the Drum downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Beat the Drum in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.