Hecate (queen Of Hades)


hellish, earthly and heavenly
goddess of the crossroads; guiding light
queen of the night, enemy of the sun

friend and companion of darkness
you who rejoice to see blood flow
ou who wander amidst in the hour of darkness

thirsty for blood and terror of mortals
gorgo
mormo
moon of a thousand shifting formsCaptcha
Liedje Hades Hecate (queen Of Hades) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hecate (queen Of Hades)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hades Hecate (queen Of Hades) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hecate (queen Of Hades) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.