Air


Welcome sulphur dioxide,
Hello carbon monoxide
The air, the air is everywhere
Breathe deep, while you sleep, breathe deep

Bless you alcohol bloodstream,
Save me nicotine lungsteen
Incense, incense is in the air
Breathe deep, while you sleep, breathe deep

Cataclysmic, cataplasm
Fall out atomic orgasm
Vapor and fume at the stone of my tom
Breathe like a solemn perfume
Eating at the stone of my tom

Welcome sulphur dioxide,
Hello carbon monoxide
The air, the air is everywhere
Breathe deep, while you sleep, breathe deepCaptcha
Liedje Hair Air is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Airmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hair Air downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Air in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.