Let the Sunshine In


We Starve-look at one another short of breath
Walking proudly in our winter coats
Wearing smells from laboartories

Facing a dying nation of moving papaer fantasy
Listening for the new told lies
With supreme visions of lonly tunes

Sining our space songs on a spider web sitarLife is around you and in you
Answer from Timothy Leary deary

Let the sunshine
Let the sunshine in
The sunshine in

Let the sunshineLet the sunshine in
The sunshine in

Let the sunshine
Let the sunshine inThe sunshine inCaptcha
Liedje Hair Let the Sunshine In is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Let the Sunshine Inmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hair Let the Sunshine In downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Let the Sunshine In in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.