Always You


I see a mystery ship on the water
I wonder where it's sailing to
Is someone waiting in some other harbor
These fantasies they blow my way
Like sirens to a fool
And in the stillness of my soul
I keep returning to

Chorus:
Always you
You know I live out on the wind where love runs free
I come back to you
Always you
And when I fall to earth you're always there for me
I come back, I come back, I come back to you

Looking at myself 'til the mirror shatters
I hear a madman sing his tune (he says)
It's only love that ever really matters
I wake up in this dream tonight
That's when I see the truth
Of all the faces in my heart
There's only one I choose

Chorus

Something in my soul never changes baby
You're the one that's keepin' me sane
There is no other that I have ever conceived
Could be my lover and never leave when I run free
Could be my lover, could be my loverCaptcha
Liedje Jennifer Paige Always You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Always Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jennifer Paige Always You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Always You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.