Coming


I am coming! I am coming!
I am coming through!
Coming across the divide to you
In this moment of unity
Feeling an ecstacy
To be here, to be now
At last I am free
Yes at last, at last
To be free of the past
And the future that beckons me
I am coming! I am coming!
Here I am!
Neither a woman, nor a man
We are joined, we are one
With the human face
We are joined, we are one
With the human face
I am on earth
And I am in outer space
I'm being born and I am dying
Copyright Sally Potter 1992Captcha
Liedje Jimmy Somerville Coming is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Comingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jimmy Somerville Coming downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Coming in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.