On Season Too Late


He's in the back of your mind
All of the time
Learn to forget
Love leave forget
And when I sit alone
I think of what you said
Better off just friends
I'm better off just dead
And the hardest thing I do
Is wake up without you
When everything falls apart
The emptiness leaves a markCaptcha
Liedje Keepsake On Season Too Late is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied On Season Too Latemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Keepsake On Season Too Late downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje On Season Too Late in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.