Snake Oil


Well I never
I never saw
Anybody move like that before
Why do we spend so much time
Here on the floor
Looking up like I did before
Youre intoxicating movement ate away
At my sad eyes and my headache

I never
I never thought
Id be falling Id be caught
I see a bone and a straw in the dirt
White and if by the light
I squint against his shirt
My sleeping pills melted
And I sleep fine

The tears on my shoulder
Wont keep me up tonight
The snake around my finger
Starts to unwind

Soak up the weather
Suck up the sun
Into your bones
Then move on

I see a snake and a girl in the snow
White and if by the light
I feel the itch to go
The tears on my shoulder
Freeze then boil
I wouldnt be here
If not for your snake oilCaptcha
Liedje Kristin Hersh Snake Oil is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Snake Oilmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kristin Hersh Snake Oil downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Snake Oil in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.