Before Long


Before long you'll realize
How blue the skies can be
Before long this love we know
Will bloom and glow, you see

[Incomprehensible]

At least as I recall
And you will be so accustomed to me
And [Incomprehensible]

Before long you'll long for me
And I will long for youCaptcha
Liedje Louis Armstrong Before Long is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Before Longmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Louis Armstrong Before Long downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Before Long in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.