Transcendence


Touching ground
Held by an unseen bound
For western star
Drags me way too far
To find you my love
To build that connection above
Feels so strong, can’t be wrong

Can’t be wrong, it’s no wrong

Love and hate
So easy to overrate
Fearful bait
Lover designate
It runs through the vein
Raising hate in vain
Presumed Gain, breathes again

Blows again

Hypnotic state
Closer to Relate
Drug we take
There’s no chance to fake
Love to hate
Greatest Love to date
Feels so strong, (but) for how long

For how long, for how long, for how longCaptcha
Liedje Phase Transcendence is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Transcendencemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Phase Transcendence downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Transcendence in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.