Transcendence


The call has come to return
To leave this mortal coil
Return to the eternal
Become as one again
To remove back to spirit
I cast off these chains so binding
I aspire to transcend

The ultimate of mans fears
That which no one "knows"
The key to the eternal
Passage off this earth
My spirit calls
For it knows the way
You "know" nothing
Blind, you follow as an idol

You are as nothing
For now I am the allCaptcha
Liedje Mithras Transcendence is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Transcendencemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Mithras Transcendence downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Transcendence in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.