De Canadezen


Aan hij die woont in Knokke, Brugge en Kortrijk
Weet u wel, dat u woont in drie plaatsen tegelijk?
De aarde raakt zo overvol, zag ik laatst vermeld
Zo zijn wij al met vijf miljard, mijzelf niet meegeteld

En al was ik wel geteld, dan nog bleef het veel
La, la, la la, la, la la, lalalala
Poezie, zo moeilijk nie, op alles rijmt wel iets
Behalve dan op waterfiets, op waterfiets rijmt niets

De een die rijmt: I love you, bijvoorbeeld een Canadees
De ander zegt: je t'aime, bijvoorbeeld een Canadees
Zo als hij is geQuebect, zo zingt de Canadees
Ich liebe dich, da's een Duitser, die in Canada is geweest

De Canadees, hij vond zijn Trees, 't was in de maand van mei
Hij zei: joechei, het maakt me blij, zo'n vrijpartij met jij
Hij vrijde hier, hij vrijde daar, met elke jonge meid
En zo werd op den duur, heel Nederland bevrijd

Een Canadees zegt: "How are you?"
Een Spanjaard zegt: "I'm fine"Captcha
A canção da Herman Finkers De Canadezen é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê De Canadezen, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Herman Finkers De Canadezen. Nós tentamos as reproduzir as letras de De Canadezen de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Herman Finkers De Canadezenno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.