Willem Wever


In Almelo zijn twee treinen op elkaar gebotst
Twee mensen overleden onmiddellijk
Drie na enig aandringen

Het weer:
Er waait een zachte zuid-oostelijke wind en met 22 graden wordt
Het een aangename dag Met 36 graden wordt het een hete dag
En met 2 graden wordt het een frisse dag Verder verwacht
Het KNMI gladheid in het hele land met uitzondering van
De Antillen

Zo dadelijk kunt u luisteren naar: 'Wie weet waar Willem Wever woont'
Waarin ingegaan wordt op een vraag van een luisteraar uit Bennekom
Die graag wil weten of trouwen met de handschoen 's winters vaker
Voorkomt dan 's zomersCaptcha
A canção da Herman Finkers Willem Wever é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Willem Wever, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Herman Finkers Willem Wever. Nós tentamos as reproduzir as letras de Willem Wever de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Herman Finkers Willem Weverno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.