Song For The Broken


I am the comfortable secure
The definition of this western world
And I have perfected deceit
Even I believe I am above saving
And I'll never let You see

I am the broken
I am the bruised
I am the poor ones
I have been used

It takes me falling to the ground
To admit to fully needing You
Then when I'm breathing my last breath
Come and save me, I will cry to You
'Cause pride has not let me say

I am the broken
I am the bruised
I am the poor ones
I have been used

Why does it take so much to bring me to my knees?
Why does it take so much pain for me to see?
If strength is only found when I am on my knees
Why is it so hard to show that I am weak?

I am the broken
I am the bruised
I am the poor ones
I have been usedCaptcha
Liedje BarlowGirl Song For The Broken is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Song For The Brokenmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje BarlowGirl Song For The Broken downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Song For The Broken in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.