See You Tonite


I know it's around, I don't have any doubts about that night
I'll see you get it tonight, and if I can't I'll cry and cry
You won't see me without it and I'll see you tonite
But I know it's around, I don't have any doubts about that night

I'll see you get it tonight, and if I can't I'll cry and cry
You won't see me without it and I'll see you tonite, outside
See you tonite, outside, see you tonite
(repeats 3x)Captcha
Liedje Gene Simmons See You Tonite is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied See You Tonitemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gene Simmons See You Tonite downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje See You Tonite in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.