Darklands


i'm going to the darklands
to talk in rhyme
with my chaotic soul
as sure as life means nothing
and all things end in nothing
and heaven i think
is too close to hell
i want to move i want to go
i want to go
oh something won't let me
go to the place
where the darklands are
and i awake from dreams
to a scary world of screams
and heaven i think
is too close to hell
i want to move i want to go
i want to go
take me to the dark
oh god I get down on my knees
and i feel like i could die
by the river of disease
and i feel that i'm dying
and i'm dying
i'm down on my knees
oh i'm down
i want to go i want to stay
i want to stayCaptcha
Liedje Jesus and Mary Chain Darklands is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Darklandsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jesus and Mary Chain Darklands downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Darklands in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.