October


Dawn awaits a sleepless, English town
Of coloured gray
Here I roam the streets without you
As summer fades away
down in the city at nights
The cold wind blows

Wherever you may be right now
It must be getting late
You're probably asleep already
I am wide awake
down in the city at nights

Don't be lonely
so you've told me
But don't you worry now
Loneliness can be ignored
And time has shown me how
down in the city at nights
I'm missing you so much

Down in the city
Down in the cityCaptcha
Liedje A-ha October is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Octobermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A-ha October downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje October in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.