Innocents Abroad


We followed the river
Over land never seen
Oh were is the - where is the sound
Under and over she?s goes

Always forever
The innocence - the innocence of love

Came through a silence
Or was it relief
Oh were is the - where is the sound
Running away from it all

Always forever
Forever always at home

Farewell to farewell to
Your heart - your heart
The innocence - the innocence of love

Always the echo
Breaking the fall
Oh were is the - where is the sound
Put her foot down in her hope

Always forever
The innocence - the innocence of loveCaptcha
Liedje Armoury Show Innocents Abroad is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Innocents Abroadmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Armoury Show Innocents Abroad downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Innocents Abroad in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.