The Saints


In this cold dark place
Where confusion lay
Trying to keep me from
Your holy face
You will lift me up
Withdraw despair and doubt
Where our visions blurred
Let Your heart be heard

With clean hands pure heart
Your people stand for love
In all we say and do
May our lives speak truth

In love we are Yours forever
As we live, to love this world and sing

We are Your saints we rise
Your word is truth and it's life
We lift You up
We lift You up
As one we stand and unite
Our lips, Your praise be entwined
We lift You up
We lift You up

I'll be your salt and Your light
All darkness will flee and hide
A city on a hill
Your love for all to seeCaptcha
Liedje Citipointe Live The Saints is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Saintsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Citipointe Live The Saints downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Saints in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.