Nightside of Eden


no one feels the pain, the pain deep inside that I feel, no one sheds
the tears, the tears
that lay
down within me, no one understands my silence, the silence which
embraces my aura, no one
knows my desolation,
the desolation which keeps me so distant, no one senses the call of the
ocean, the ocean
which called my name
today, no one was there with me, the child which felt denial and
hopelessness, no one saw
the lament of salvation, the
salvation which I dearly need, no one but I, saw the nightside of Eden,
the nightsideCaptcha
Liedje Disembowelment Nightside of Eden is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Nightside of Edenmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Disembowelment Nightside of Eden downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Nightside of Eden in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.