A Guy Is A Guy


I walked down the street like a good girl should
He followed me down the street like I knew he would
Because a guy is a guy wherever he may be
So listen and I'll tell you what this fella did to me

I walked to my house like a good girl should
He followed me to my house like I knew he would
Because a guy is a guy wherever he may be
So listen while I tell you what this fella did to me

I never saw the boy before
So nothin' could be sillier
At closer range his face was strange
But his manner was familiar

So I walked up the stairs like a good girl should
He followed me up the stairs like I knew he would
Because a guy is a guy wherever he may be
So listen and I'll tell you what this fella did to me

I stepped to my door like a good girl should
He stopped at my door like I knew he would
Because a guy is a guy wherever he may be
So listen while I tell you what this fella did to me

He asked me for a good-night kiss
I said, "It's still good day"
I would have told him more except
His lips got in the way

So I talked to my ma like a good girl should
And Ma talked to Pa like I knew she would
And they all agreed on a married life for me
The guy is my guy wherever he may be

So I walked down the aisle like a good girl should
He followed me down the aisle like I knew he would
Because a guy is a guy wherever he may be
And now you've heard the story of what someone did to me

And that's what he did to meCaptcha
Liedje Doris Day A Guy Is A Guy is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied A Guy Is A Guymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Doris Day A Guy Is A Guy downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje A Guy Is A Guy in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.