Que Sera Sera


When I was just a little girl
I asked my mother, what will I be
Will I be pretty, will I be rich
Here's what she said to me

Que Sera, Sera,
Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
What will be, will be

When I was young, I fell in love
I asked my sweetheart what lies ahead
Will we have rainbows, day after day
Here's what my sweetheart said

Que Sera, Sera,
Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
What will be, will be

Now I have children of my own
They ask their mother, what will I be
Will I be handsome, will I be rich
I tell them tenderly

Que Sera, Sera,
Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
What will be, will beCaptcha
Liedje Doris Day Que Sera Sera is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Que Sera Seramits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Doris Day Que Sera Sera downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Que Sera Sera in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.