Dance The Night Away


By jack bruce and pete brown

Gonna build myself a castle
High up in the clouds
There?ll be skies outside my window;
Lose these streets and crowds
Dance the night away

Will find myself an ocean,
Sail into the blue,
Live with golden swordfish,
Forget the time of you
Dance the night away

Dance myself to nothing
Vanish from this place
Gonna turn myself to shadow
So I can?t see your face
Dance the night awayCaptcha
Liedje Eric Clapton Dance The Night Away is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dance The Night Awaymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Eric Clapton Dance The Night Away downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dance The Night Away in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.