Meanwhile


You've changed the world around you
Is it better now?
No starving anymore
Hey,is it better now?
Your helpless little fingers
They've never been as calm as now
Your trembling is over
It's better now

If there was a light in the dark
I would try to wake you up
Could I look into your eyes
While another baby cries
Forgive me

I see the children in the playfield
You had to leave your place
Your silent accusation
They took away your face
Your little life was over
before it ever had begun
Your little wings were broken
You've never reached the sun

If there was a light in the dark
I would try to wake you up
Could I look into your eyes
Would you take my alibis
Forgive me

Ev'rybody knows it
Repression is the way
You're not the child next door
You're much too far away

But there's no light in the dark
So I won't try to wake you up
I couldn't look into your eyes
In this world of alibis
Forgive meCaptcha
Liedje Fool's Garden Meanwhile is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Meanwhilemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fool's Garden Meanwhile downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Meanwhile in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.