Waiting For You


Forgotten how long I've been waiting
And as always I'm stuck on the same thing
You, and the perfect unfailing
Love that you may bring me

Know you won't come for me
But faith knows no reality
So I'll wait an eternity
Here for youCaptcha
Liedje Gotye Waiting For You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Waiting For Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gotye Waiting For You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Waiting For You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.