Chernobyll


Never being scared to lose control
Never scared to break hearts
You'll be a constant reminder
Why I choose to live my life this way
And I'll remember those days we felt so alive,
Relying on so little,
But holding on to what was pure in our minds
Time goes on,
And as time goes on,
Your body will break away
But your memory will help us live each day

Stay, stay, just fucking stay
(Stay, stay, stay, stay, stay)
Stay, stay, just fucking stay
(Stay, stay, stay, stay, stay)
Stay, stay, just fucking stay
Just fucking stayCaptcha
Liedje Liferuiner Chernobyll is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Chernobyllmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Liferuiner Chernobyll downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Chernobyll in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.