Wild Wild Wind


The sun goes down and the lights turn on to the gay white way you'll soon be gone
Where the music is sweet and the lights are dim
You have left me and gone like the wild wild wind
You'll never be mine for you're always wrong to you the wild wind will always be home
Oh if I were free like once I have been I'd leave you and gone like the wild wild wind
You're gone and I'm lonely I'll always be glad the taste of your love my lips once had
I know that I'll never be the same again since my lips were kissed by the wild wild windCaptcha
Liedje Stonewall Jackson Wild Wild Wind is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Wild Wild Windmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Stonewall Jackson Wild Wild Wind downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Wild Wild Wind in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.