Planet Queen


Planet Queen
Perchance to dream
She used my head
like an exploder
The Planet Queen

The worlds the same
I am to blame
She used my head
like a revolver
The world's the same

Well it's all right
Love is what you want
Flying saucer take me away
Give me your daughter

Dragon head
Machine of lead
Cadillac King
Dancer in the midnight
Dragon head

Planet Queen
Perchance to dream
She used my head
like a revolver
The world's the sameCaptcha
Liedje T. Rex Planet Queen is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Planet Queenmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje T. Rex Planet Queen downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Planet Queen in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.