Senor Burns


Wounds won't last long, but an insulting song
Burns will always carry with him
So I'll settle my score, on the salsa floor
with this vengeful Latin rhythm
Burns! Conelcorazon de perro!
Senor Burns! El diablo con dinero!
It may not surprise you, but all of us despise you
Please die and fry In hell, you rotten;
rich or wretch!
Adios vienjo!Captcha
Liedje The Simpsons Senor Burns is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Senor Burnsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Simpsons Senor Burns downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Senor Burns in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.