Testify


I was a sinner, a real bad kid
What thou shalt not, I shalt did
Neighbors cat I tried to neuter,
took a wiss on the school computer
He took a wiss oh yes he did!
Now I've changed you can't deny,
so come on upand testify!
Testify, testify, come on up and testify!
My hip's misbhavin'
Testify!
Got a nicotine cravin
Testify!
There's a cramp in me glavin'
Testify, testify, testify!
My glasses make me look like a geek
Now you'll get the girls you seek!
Will see you at makeout creek
Bart's the boy of the hour, he's got the power
So raise your voice and don't be shy,
test-a, test-a,
Test-a-fy! Come on up and testify!Captcha
Liedje The Simpsons Testify is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Testifymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Simpsons Testify downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Testify in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.