Letra da música de Herman Finkers: Bedachte grappen

Bedachte grappen


Weet u, lezeres, wat het is met die wintertenen en die sneeuwballen?
Het is niet alleen een heel oude grap, maar het is ook nog eens een grap
die gebruik maakt van een woordspeling En het nadeel van een
woordspeling, vind ik, is dat het al gauw wat bedacht overkomt En de
leukste grappen zijn toch die grappen die niet zijn bedacht Maar ja
bedenk die maar eens Als u mij op de man af zou vragen: "Wat vind
jij nu de allerleukste grap die er ooit is bedacht?", dan zeg ik: "Die van
die
10000 padvinders in de blote kont" Waarom? Tja, dat moet je zienCaptcha
A canção da Herman Finkers Bedachte grappen é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Bedachte grappen, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Herman Finkers Bedachte grappen. Nós tentamos as reproduzir as letras de Bedachte grappen de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Herman Finkers Bedachte grappenno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.