Cratered Footsteps


If I said some particular words vengeance set of an angry man
Repent hate rushed into me in attempt that if plant a seed
If I know that I could fall in those footsteps cratered in front of me
All my better senses tell me to stay the fuck away from you
Before a story takes its toll

Just enough of nothing to break a heart
Just enough of nothing far-fetched dreams play big partsCaptcha
Liedje Bugs In Amber Cratered Footsteps is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cratered Footstepsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bugs In Amber Cratered Footsteps downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cratered Footsteps in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.