Jerusalem


In this city of peace
I have seen none
and these ancient prophecies
say we all will be as one
though the walls will hold the hatred in
your streets still call my name
oh, I bid you peace, jerusalem

these seven hills will be your resting place
our sons and our daughters
may never feel the grace
within the towers,
within the halls of this town
this prodigal son has come full circle
one full circle around

CHORUS

our children will lay on your hills
our fathers will find us and comfort us still
blood of the centuries,
you have seen enough
but there is a time for love
within the towers,
within the halls of this town
this prodigal son has come full circle
one full circle around

CHORUS

(our sons and our daughters

will lay on your hills) jerusalem

(our fathers will find us

and comfort us now) jerusalem

(our sons and our daughters

will lay on your hills) jerusalem

(our fathers will find us
and comfort us then) jerusalemCaptcha
Liedje Eddie From Ohio Jerusalem is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Jerusalemmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Eddie From Ohio Jerusalem downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Jerusalem in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.