The Struggle


Cover my eyes, too bright for night
Path that I run, too small for some
Take a step and try to walk, I fall
Plant my feet and try to stand
The struggle never ends

Chains made of flesh, shackles of death
Peace to my right, Spirit of life
Just a slave to something I can't stand
It's gonna kill me, kill the inner man
Like a pyre burning up and down
It's gonna burn this temple to the groundCaptcha
Liedje Galactic Cowboys The Struggle is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Strugglemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Galactic Cowboys The Struggle downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Struggle in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.