Shapes Of Things


Shapes of things before my eyes,
Just teach me to despise
Will time make men more wise?
Here within my lonely frame,
my eyes just heard my brain
But will it seem the same?

(Come Tomorrow) Will I be older?
(Come Tomorrow) May be a soldier
(Come Tomorrow) May I be bolder than today?

Now the trees are almost green
But will they still be seen?
When time and tide have been
Fall into your passing hands
Please don't destroy these lands
Don't make them desert sands

Chorus, Lead

Soon I hope that I will find,
Thoughts deep within my mind
That won't displace my kindCaptcha
Liedje The Yardbirds Shapes Of Things is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Shapes Of Thingsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Yardbirds Shapes Of Things downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Shapes Of Things in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.