Monster


kick it kick it
oh oh you've got it
don't turn around you're driving now
it's all allowed and double-checked
make every second of it count
and then you take her out
and then you rise above
you're gonna make it up and then you take her away
her name in blood across the heart
you linger she falls apart
into your arms
and then you take her out
and then you rise above
you're gonna make it up
and then you take her away
she will turn you into a monsterCaptcha
Widget
Liedje Beatsteaks Monster is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Monstermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Beatsteaks Monster downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Monster in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.