CharityBurnsGreen


The people here don't move
They sit on their hands and wish their lives away
As trees whisper deception across the land
Everyone cries 'cause they just
Don't have the sense to understand

Let's dance
And celebrate this ghost town
As we fill the streets with charity
Then burn them to the ground

The children here don't play
They stare at their toys and dream of turning grey
As sweet rain circles down the drain
Everyone cries 'cause their children are insane

Fix their eyes so they can see
The heartland is turning green
Fix their eyes so they can see
Showing lives they'll never leadCaptcha
Liedje Days Like These CharityBurnsGreen is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied CharityBurnsGreenmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Days Like These CharityBurnsGreen downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje CharityBurnsGreen in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.