Threefold


Resistance from your eyes
The eyes envy focus waiting for a fall
The distance that I'll walk
To keep the peace in a home full of faults

It's all the same
Who takes the blame
I'll take this pain away from you

Resistance from your taunts
A blood red finger strikes me down indecently
Just once, just once
Shut oyur mouth, sober up or you will lose

It's all the same
Who takes the blame
I'll take this pain away from you
Amd I'll walk away
With pride at stake
I'm strong enough to go on

Threefold
These things come in three
Threefold







Captcha
Liedje Days Like These Threefold is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Threefoldmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Days Like These Threefold downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Threefold in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.