Runaway


As I walk alone I wonder what went wrong with our love
A love that was so strong
And as I still walk on I think of the things we've done together
While our hearts were young
Chorus: I'm walkin' in the rain
Tears are falling and I feel the pain
Wishing you were here by me
To end this misery and I wonder
I wawawawawonder
Why wawawawawhy she ran away
And I wonder were she will stay
My little runaway
Solo-Guitar
ChorusCaptcha
Liedje Del Shannon Runaway is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Runawaymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Del Shannon Runaway downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Runaway in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.