Handy Man


Hey girls, gather round
Hey girls, gather round
Hey girls, gather round
Hey girls, gather round
Listen to what I'm putting down
Hey babe, I'm your handy man
I'm not the kind to use a pencil or rule
I'm handy with love and I'm no fool
I fix broken hearts, I know that I truly can
If your broken heart should need repair
Then I'm the man to see
I whisper sweet things, you tell all your friends
They'll come runnin to me
Here is the main thing I want to say
I'm busy 24 hours a day
I fix broken hearts, I know that I truly can
Come, come, come
Yeah, yeah, yeah
Come, come, come
Yeah, yeah, yeah
They'll come runnin to me
That's me
I'm your handy manCaptcha
Liedje Del Shannon Handy Man is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Handy Manmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Del Shannon Handy Man downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Handy Man in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.