Lost Soul


Sometimes I watch my life
And it slowly goes
From black then into white
I know if you
Watch the time
Leaves you standing poring over moments in life

I know I've been through black and white
I know I'll put up a fierce fight
I know I lost my soul
I know that I lost my soul

So I wait to sieze the day
The clouded mind
The hell I've a lot to pay
I find that if you know
Your way you get out of this mess

I know I've been through black and white
I know I'll put up a fierce fight
I know I lost my soul
I know that I lost my soul

I know there comes a time
To believe in yourself
And grow in confidence
Stop hiding behind the door
Like everyone else
Just get out and do your best

I know I've been through black and white
I know I'll put up a fierce fight
I know I lost my soul
I know that I lost my soul
I know that I'll find my soulCaptcha
Liedje Pete Murray Lost Soul is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lost Soulmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Pete Murray Lost Soul downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lost Soul in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.