See The Sun


Where's a word
That we learn to know
And where's a word
That we should go

Can you be the one
Can you see the sun
With me

Hate's a word
That we learn to use
And vain's a sign
That is old and abused

Can you be the one
Can you see the sun
With me

I'm here and I'm never gone
I'm here and I'm never gone
I'm here and I'm never gone
I'm here and I'm never gone

Can you be the one
Can you see the sun
With me
With me
With me
With me
With meCaptcha
Liedje Pete Murray See The Sun is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied See The Sunmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Pete Murray See The Sun downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje See The Sun in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.