Her Again


i don't know what you mean
i wasn't there that day
i didn't see a thing
i'm just a normal girl
i am in that hole where you left
me there both body and soul
i am filled with all those
sick things
i am getting out of here
i'm her again
i didn't say that thing
it didn't mean a thing
i wasn't there that day
i don't know what you meanCaptcha
Liedje Sleater-Kinney Her Again is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Her Againmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Sleater-Kinney Her Again downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Her Again in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.