Letra da música de Herman Finkers: Ballet voor jongens

Ballet voor jongens


Veel mannen vinden ballet verwijfd Dat is onzin Ballet is helemaal niet
verwijfd
Dat weet ik al van een boek uit m'n jeugd, 'Ballet voor jongens'
Mijn ouders gaven mij een boek getiteld: 'Ballet voor jongens' In dat
boek
stond een foto van twee heren die met elkaar aan het dansen waren Onder
die
foto stond:
'Ballet is helemaal niet verwijfd Deze twee heren bijvoorbeeld doen in
hun
vrije tijd aan ballet, van beroep zijn zij cowboy, zij wonen in Arizona op
een
echte farm en ze rijden elke dag paard"
Waarbij je een foto zag van twee cowboys, in amazonezit op zo'n paardCaptcha
A canção da Herman Finkers Ballet voor jongens é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Ballet voor jongens, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Herman Finkers Ballet voor jongens. Nós tentamos as reproduzir as letras de Ballet voor jongens de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Herman Finkers Ballet voor jongensno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.