Excited


i'd sell myself to get excited
there ain't no car i can't get started
and if you want to be a part of it
you can share my dream and get lost
there ain't no way to stay smart boy
if you crack up who's gonna care boy
what friends are for now
who can tell so live it up
before you drop boy so whatCaptcha
Liedje Beatsteaks Excited is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Excitedmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Beatsteaks Excited downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Excited in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.