Stolen


What would you say to me if I sold my soul
To the devil
Would you knel to me and deny
Yourself the effection
What would you say to me if I sold my soul
To the devil
If I ask you why confuse myself in corruption
I tried so too hard to try
Hardly try
What in the world what it's like to be stolen?
I was left in the dark feeling sorry and thank me
What in the world what it's like to be stolen?
What in the world did you do?
Why??????Captcha
Liedje Butterfingers Stolen is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Stolenmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Butterfingers Stolen downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Stolen in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.