Sway


the roof the roof the roof is on fire
we don't need no water let the motherfucker burn
burn motherfucker burn

burn burn burn burn

just a little and nothing now it's over
just a little and nothing now it's over
what you said no
you're never gonna say again
in your own special way you tear me down

sway so hypnotic

neither up nor down
just been turned and turned
it just sits inside so it burns and burns
if i can't decide what makes you hurt
in your own special way you tear me down

so ask me please, please

give me something good, now
something
give me something good, now
give me

come sway this wayCaptcha
Liedje Coal Chamber Sway is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Swaymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Coal Chamber Sway downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sway in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.