Tyler's Song


Go son
If you get up but they strap you around
Then just remember that I will always be there
When I say to you daddy loves you understand
I'm out in the real world again I'm trying
Raise your guard again
They don't give a damn
Don't compromise your ideals for anyone else
Respect your mom and always think of her first
When I say to you daddy loves you understand
I'm out in the real world again I'm trying
Raise your guard again
They don't give a damn
Son, if the sun don't shine
I'll try like hell to make light from the dark
Son if the sun don't shine
I'll try like hell to make light from the dark for you
Raise your guard again
They don't give a damn
Go sonCaptcha
Liedje Coal Chamber Tyler's Song is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Tyler's Songmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Coal Chamber Tyler's Song downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Tyler's Song in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.